جک پالت با ارتفاع کم

جک پالت با ارتفاع کم

جک چالت با ارتفاع کم به منظور جا به جایی پالت هایی با ارتفاع ورودی کمتر از حد استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد .